Catalan English French Italian Spanish

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha resolt finalment els assumptes C-154/15, C-307/15, C-308/15 i conclou que l'article 6, apartat 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d'abril de 1993, sobre les clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors, ha d'interpretar-se en el sentit que s'oposa a que una jurisprudència nacional limiti en el temps els efectes restitutoris vinculats a la declaració d'abusivitat, en el sentit de l'article 3, apartat 1, de l'esmentada Directiva, d'una clàusula continguda en un contracte celebrat entre un consumidor i un professional, circumscrivint els efectes restitutoris exclusivament a les quantitats pagades indegudament en l'aplicació de l'esmentada clàusula amb posterioritat al pronunciament de la resolució judicial mitjançant la que es va declarar el caràcter abusiu de la clàusula en qüestió.

Aquesta Sentència dictada pel TJUE deixa sense cap mena d'efecte la Sentencia del Tribunal Supremo Espanyol 1916/2013 de 19 de marzo de 2013 que deia en el seu paràgraf 294. "[...] procede declarar la irretroactividad de la presente sentencia, de tal forma que la nulidad de las clàusules no afectarà a las situacions definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa jugada ni a los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia".

Què és una clàusula sòl?

Es un límit a la baixada del límit d'interès en un préstec o crèdit amb interès variable.

Què implica que la Sentència del TJUE contradigui la Sentència del Tribunal Suprem?

La deixa sense efecte com avançàvem, doncs la Doctrina del TJUE es d'aplicació imperativa per a tots els estats membres de la UE sense cap excepció.

Si tinc una clàusula sòl en el meu contracte de préstec o crèdit com m'afecta la Sentència?

En primer lloc hauríem de dir que l'existència d'una clàusula sòl en qualsevol contracte formalitzat entre un professional o empresa i un usuari o consumidor es abusiva i per tant no pot desplegar els seus efectes. No és pot aplicar.

Quin efecte ha tingut l'aplicació de la clàusula sòl en el meu préstec o crèdit?

S'ha d'analitzar cada cas concret, però si generalitzem, podem afirmar que amb tota probabilitat s'ha produït un pagament excessiu d'interessos.

Què diuen les entitats bancàries al respecte de la Sentència del TJUE?

L'Associació Española de Banca (AEB) indicava ahir que s'ha d'esperar a veure "com es traslladarà la sentència a la jurisprudència espanyola", per la seva banda la CECA (que representa les Caixes) indicava que aquesta sentència del TJUE "no és d'aplicació directa".

Des de quan s'ha d'anular aquesta clàusula sòl?

Des de la formalització del préstec o crèdit. Com si mai hagués existit. Si ha desplegat efectes en algun moment, el consumidor o usuari té dret a la restitució del que ha pagat en excés.

Puc eliminar jo mateix la clàusula sòl?

Després de la Sentència dictada pel TJUE, i el ressò que ha tingut, ningú pot al·legar desconeixement, no obstant un cop vostè demani això al banc, per escrit, el més normal es que no li retornin res.

M'obligarà el meu banc o caixa a demandar-lo per recuperar els diners que he pagat de més?

Com dèiem abans, la posició de la patronal dels bancs i caixes sembla ser que així sigui, fins i tot des de el govern central sembla que s'opti per aquest camí.

Lamentablement, això ho redueixen a un càlcul de probabilitats, tenint la certesa que no tothom demandarà. La banca es pregunta.

Si tinc x usuaris i consumidors que podrien demandar-me quants ho faran?
Quin cost em suposarà que em demandin, només un percentatge del total?
Dels que em demandin, quants assumptes perdré, quants en guanyaré i quants en pactaré?
Dels que perdi, quan hauré de pagar? Podré recórrer?

És molt important ser conscient que demandar al banc per l'abusivitat de la clàusula sòl o altres que puguin existir no implica de cap manera un canvi en la relació jurídico-contractual.

Quina quantia puc recuperar?

Concretar una quantia sense conèixer el cas concret, és molt complicat, però alguns economistes s'han atrevit a aventurar que entorn d'un 2% del capital amortitzat. No obstant s'ha d'estar al cas concret.

Quan em costarà?

En funció de la demanda que plantegem i del full d'encàrrec i les opcions de pagament que vostè triï. En adaptem a les seves possibilitats.

Recopili tota la documentació i demani'ns una visita. La primera visita es gratuïta.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Assegurances Bpadvocats

Li oferim l'assessorament i la gestió en la contractació de tot tipus d'assegurances per a vostè, la seva família i el seu negoci amb contractes que s'adapten a les seves necessitats.

L'assegurança és un contracte onerós, la finalitat del qual és la cobertura d'un o més riscs determinats pel cas que s'esdevingui un sinistre. L'assegurança proposa donar seguretat contra un risc incert i futur. La seguretat que proposa l'assegurança no suprimeix el risc, sinó que el valora econòmicament; aquesta valoració econòmica es tradueix en una compensació en cas de sinistre.

Amb experiència en el mòn assegurador desde l'any 1.996 li oferim l'assessorament en la contractació d'assegurances de qualsevol caire per tal de trobar-se ben protegit, vostè i els seus en tot moment.

Així mateix amb el bagatge i l'experència professional suficients, com a lletrats, en el supòsit que una asseguradora refusi la cobertura d'un sinistre o en redueixi la indemnització quan, aparentment, no existeixi cap motiu contractual per fer-ho oferim: dur a terme un estudi de viabilitat d'una reclamació extra-judicial o judicial a la companyia en virtut de la relació contractual i la normativa aplicable.

Serveis inmobiliaris

Assessorament en la compra i venta de tot tipus d'inmobles.

Gestió de les obligacions derivades de l'adquisició de terrenys i immobles.

Assessorament per l'obtenció de llicències i permisos administratius.

Redacció de tot tipus de contractes immobiliaris. Constitució d'entitats i societats immobiliàries.

Arrendaments: gestió d'arrendaments urbans i rústics. Desnonaments, actualització i reclamació de rendes.

Contractes d'arres i compravenda.

Comunitats de propietaris: Reclamacions de danys, reclamacions a veïns morosos, impugnació d'acords i responsabilitat de President i Secretari.

Serveis d'assegurances

Podem definir assegurança com un contracte de caràcter onerós, la finalitat del qual és la cobertura d'un o més riscs determinats pel cas de què s'esdevingui un sinistre. L'assegurança proposa donar seguretat contra un risc incert i futur. La seguretat que proposa l'assegurança no suprimeix el risc, sinó que el valora econòmicament; aquesta valoració econòmica es tradueix en una compensació en cas de sinistre.

Amb experiència en el mòn assegurador desde l'any 1 996 li oferim l'assessorament en la contractació d'assegurances de qualsevol caire per tal de trobar-se ben protegit, vostè i els seus en tot moment. Així mateix amb el bagatge i l'experència professional en cas que una asseguradora refusi la cobertura d'un sinistre o en redueixi la indemnització quan, aparentment, no existeixi cap motiu contractual per fer-ho oferim: Dur a terme un estudi de viabilitat d'una reclamació extra-judicial o judicial a la companyia en virtut de la relació contractual i la normativa aplicable.

Consultoria

Consultoria per particulars i empreses a través d'iguales.

La iguala es un servei pre-pactat entre el client i el lletrat que inclou les consultes jurídiques que puguin esdevenir sense necessitat de concertar visites cada vegada que aparegui un dubte o una consulta de caire jurídic.

Les necessitats d'assessorament de les empreses i de les pymes són cada cop més àmplies per això, els oferim els nostres serveis, posant especial èmfasi en la forma jurídica societària més adhient a cada cas concret.

Entre d'altres, els serveis que oferim en l'àmbit mercantil i societari es poden resumir en:

 • Constitució de societats.
 • Assistència lletrada al Consell dAdministració i Junta General.
 • Defensa del soci.
 • Modificacions estatutàries.
 • Dissolucions i liquidacions.
 • Gestió de cobraments d'impagats.
 • Negociacions extrajudicials.
 • Contractes mercantils.
 • Procediments canviaris.
 • Responsabilitat dels administradors.

Dret Bancari

Assessorament i direcció lletrada en:

 • Accions de Bankia
 • Nulitat d'obligacions subordinades i participacions preferents.
 • Nulitat de clàusules sòl.
 • Execucions hipotecàries i/o prèstecs
 • Negocació de dacions en pagament.
 • Assistència en notaries i bancs.

Dret d'obligacions i contractes i dret de coses i béns

Assessorament i direcció lletrada en:

 • Procediments ordinaris, verbals, monitoris i de jurisdicció voluntària.
 • Procediments de reconeixement de títols estrangers.
 • Procediment de divisió judicial de patrimonis.
 • Procediment de divisió de l'herència.
 • Procediments sumaris per la defensa dels drets reals.
 • Procediments de desnonament i execució posterior.
 • Procediments d'execució.
 • Procediments de consumidors i sobre les condicions generals de contractació.

Intervenció i direcció lletrada en:

 • Reclamacions de quantitat
 • Responsabilitat contractual
 • Responsabilitat extracontractual
 • Procedimients monitoris, verbals i ordinaris
 • Embargaments
 • Redacció de qualsevol tipus de contracte.
 • Redacció de documents notarials